Chính sách Bảo Mật

Tại Amanaki Saigon Hotel, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và ủng hộ chính sách chung mang tính công khai về việc chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

Mục đích của Cam kết Bảo mật này là thông báo cho bạn về các điều lệ của Amanaki Saigon Hotel liên quan đến thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân có thể được cung cấp khi bạn truy cập hoặc sử dụng các trang web hoặc các dịch vụ khách sạn và các sản phẩm liên quan của chúng tôi hoặc có thể được chúng tôi thu thập theo cách khác. Khi nghỉ tại khách sạn của chúng tôi, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ có liên quan, hoặc khi truy cập trang web của chúng tôi, bạn chấp thuận việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn (như được định nghĩa dưới đây) theo các điều khoản và điều kiện sau đây.

Bản Cam kết Bảo mật này cũng giải thích cách bạn có thể liên hệ với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc, muốn thay đổi hoặc xóa bất kì thông tin cá nhân nào mà Amanaki Saigon Hotel có thể nắm giữ về bạn. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên dành thời gian để đọc bản Cam kết Bảo mật này và lưu lại để tham khảo trong tương lai.

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Vì mục đích của Cam kết Bảo mật này, “thông tin cá nhân” có nghĩa là thông tin về một cá nhân có thể định danh được.

THÔNG TIN CÁ NHÂN ĐƯỢC THU THẬP CÓ THỂ BAO GỒM ÍT NHẤT MỘT SỐ TRONG NHỮNG ĐIỀU SAU ĐÂY:

* Thông tin liên lạc (như tên, địa chỉ, địa chỉ thư điện tử và số điện thoại không phải là của cơ sở kinh doanh)
* Bằng chứng định danh (chẳng hạn như chữ ký hoặc số hộ chiếu)
* Thông tin tài chính và thanh toán (như số thẻ tín dụng/ ngày hết hạn và lịch sử tín dụng)

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN ĐỂ:

* Đặt và xác nhận đặt phòng khách sạn của bạn
* Cung cấp cho bạn thông tin có tính tương tác và cá nhân hóa
* Cung cấp cho bạn dịch vụ kịp thời và đáng tin cậy
* Nghiên cứu, phát triển, quản lý, bảo vệ và cải tiến các dịch vụ đó
* Tư vấn cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ mới có thể bạn quan tâm
* Phát triển, duy trì mối quan hệ giữa chúng ta và liên lạc với bạn
* Gửi bạn hóa đơn thanh toán cho các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
* Thu hồi các khoản nợ chưa trả
* Hỗ trợ trong việc điều tra hành vi vi phạm pháp luật
* Hành động trong trường hợp khẩn cấp đe doạ đến tính mạng, sức khoẻ hoặc sự an toàn của một cá nhân.

KHI CHÚNG TÔI TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Trừ khi có sự chấp thuận của bạn, chúng tôi sẽ không bán, cấp phép, trao đổi hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho hay với người khác.

Amanaki Saigon Hotel có quyền tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba nếu có luật, quy định, lệnh khám xét, trát đòi hầu tòa hoặc lệnh của tòa yêu cầu hoặc cho phép chúng tôi làm như vậy một cách hợp pháp.

AN TOÀN & BẢO MẬT

Amanaki Saigon Hotel cũng có quyền tiết lộ và/ hoặc chuyển thông tin cá nhân cho bên thứ ba trong trường hợp đã có đề nghị hoặc đã thực hiện mua bán (bao gồm thanh lý, chuyển thành tiền mặt, tịch thu hoặc thu hồi), cho thuê, sáp nhập, hợp nhất hay bất kì hình thức mua lại, bán lại, chuyển nhượng, sang nhượng hoặc cấp vốn cho tất cả hoặc bất kì bộ phận nào của Amanaki Saigon Hotel hay cho bất kì hoạt động kinh doanh, tài sản hoặc cổ phần nào của Amanaki Saigon Hotel hoặc một bộ phận của nó để bạn tiếp tục nhận được cùng một sản phẩm và dịch vụ từ bên thứ ba.

HIỂU BIẾT VÀ CHẤP THUẬN

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân về bạn chỉ khi bạn tự nguyện cung cấp nó. Thông thường, chúng tôi sẽ yêu cầu sự chấp thuận cho việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn tại thời điểm thu thập. Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể yêu cầu sự chấp thuận sau khi đã thu thập thông tin nhưng trước khi sử dụng (ví dụ như khi chúng tôi muốn sử dụng thông tin cho một mục đích chưa được xác định trước đó).

Hình thức chấp thuận mà chúng tôi yêu cầu, kể cả rõ ràng hay ngụ ý, sẽ phụ thuộc phần lớn vào mức độ nhạy cảm của thông tin cá nhân và kỳ vọng hợp lý của cá nhân trong hoàn cảnh đó.

Bạn có thể rút lại sự chấp thuận bất kỳ lúc nào, tùy thuộc vào những hạn chế hợp pháp hoặc theo hợp đồng và có sự thông báo hợp lý. Nếu bạn muốn rút lại sự chấp thuận của mình bất cứ lúc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại số điện thoại +84 936868901 hoặc địa chỉ thư điện tử sales@amanakihotels.com/emma@amanakihotels.com . Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những ý nghĩa bao hàm trong việc rút lại sự chấp thuận.

Chúng tôi sẽ không yêu cầu bạn, như một điều kiện để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ, phải chấp thuận việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin ngoài những thông tin cần thiết để hoàn thành các mục đích đã được xác định rõ ràng và hợp pháp mà bạn đang cung cấp thông tin cho.